Vedtekter for Rachel Carson-prisen

Rachel Carson-prisen forvaltes av styret. Den er registrert som enhet i Brønnøysundregistrene. Vedtektene for Rachel Carson-prisen fastsetter organiseringen av styret og av aktiviteter knyttet til selve prisen.

§1 Navn

Enhetens navn er Rachel Carson Prisen.

§2 Formål 

Rachel Carson Prisen er en miljøpris som skal tildeles kvinner.

Prisen er oppkalt etter marinbiologen Rachel Carson (1907 – 1964) for å minnes hennes modige innsats for å advare mot bruk av kjemiske innsektmidler og dere skader på balansen i naturen, samt hennes epokegjørende bok ”The Silent Spring” (1962). 

Rachel Carson Prisen skal bidra til å synliggjøre kvinners innsats for et bedret livsmiljø og inspirere til kreativitet og nytenking. Den skal være en anerkjennelse og en økonomisk oppmuntring til den som mottar den. 

Prisen skal også være et middel til økt oppmerksomhet på intensjonene i Agenda 21 om en bærekraftig utvikling, til å øke miljøbevisstheten blant folk flest og utfordre til aktivt, personlig engasjement i aktuelle miljøsaker.

§3 Organisasjon 

Styret er enhetens øverste organ. 

Styret består av 6-8 kvinner. Styret velger selv leder. Styret supplerer seg selv.

Styret velges hvert 2. år med mulighet for ett gjenvalg. Første gang velges halvparten for 1 år.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er styreleders dobbeltstemme avgjørende.

§4 Økonomiske forhold

Styret skaffer tilveie midler til prisen, administrasjon og andre kostnader gjennom offentlige tilskudd, sponsormidler og annen økonomisk støtte.

§5 Prisen

Rachel Carson Prisen er en ærespris, bestående av en statuett, ”Skarven” av kunstneren Irma Bruun Hodne, og en pengesum, som fastsettes av styret før hver utdeling.

Prisen skal tildeles en verdig nasjonal eller internasjonal kandidat, utpekt av Priskomitéen. Kandidaten skal være en kvinne, som har utmerket seg ved arbeid på miljøområdet. 

Prisen deles ut hvert annet år. Sted for utdelingen fastsettes av styret fra gang til gang. 

§6 Priskomitéen (juryen) 

Priskomitéen skal være en uavhengig jury, som har til oppgave å utpeke én kandidat i overensstemmelse med kriteriene i §§ 2 og 5 og supplerende retningslinjer fra styret. Komitéen oppnevnes av styret. Priskomitéen består av 3 kvinner og skal settes sammen på følgende måte: 

1 representant fra en utdannings- og forskningsinstitusjon

1 representant fra ideelle miljøorganisasjoner 

1 representant fra politikk eller forvaltning.

Komitéen konstituerer seg selv.

Medlemmene skal velges for 2 år med mulighet for ett gjenvalg. Et priskomitémedlem kan ikke samtidig være medlem i styret. 

Priskomitéens valg av priskandidat skal være enstemmig.

Styret kan erstatte medlemmer som måtte trekke seg.

§7 Ledelse/kontaktperson 

Styret oppnevner kontaktperson.

§8 Prokura og signatur 

Prokura og signatur innehas av både kontaktperson og styreleder hver for seg. 

§9 Revisor

Revisor velges av styret.

§10 Vedtektsendring 

Vedtektsendring kan besluttes av styret med tilslutning fra minst 2/3 av styremedlemmene.

§11 Oppløsning

Oppløsning av styret kan besluttes med tilslutning fra minst 2/3 av styremedlemmene. Ved oppløsning skal eventuelle økonomiske og ikke-økonomiske midler søkes brukt slik at det formål styret har søkt å tjene, blir best mulig tilgodesett.