Åshild Dale

Prisvinner 2003:

Åshild Dale

Åshild Dale ble tildelt Rachel Carson-prisen for 2003 for sin langvarige innssats for natur og miljø i vid forstand både i sitt eget nærmiljø, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hennes viktigste innsats har vært å arbeide konkret og praktisk for sentrale ideer i natur- og kulturvern, der spesielt barn og unge har vært satt i fokus.

Prisen ble overrakt henne av statsråd Hilde Frafjord Johnsson.

Gjennom sitt virke som bonde og forvalter av natur- og kulturressurser fra fjord til høyfjell i Midt-Norge har hun brukt muligheten til å sette handling bak ord som "Grønn Omsorg", "Vassdragsvern", "Kulturlandskap og Biologisk mangfold", "Seterkultur" og "Internasjonal Dugnad". Hennes gård og setergrend har vært vertskap for barn og unge, norske og utenlandske, som gjennom praktisk og deltakende arbeid har fått en forståelse for biologisk mangfold og grønne verdier. Natur og miljøvern er sentralt i alt hun formidler.

Åshild Dale var initiativtaker til en rekke prosjekt som til slutt munnet ut i den landsomfattende organisasjonen Norsk Seterkultur, en organisasjon som setter fokus på den sentrale rollen seterbruken har hatt i norsk landbruk, en økologisk og biologisk fornuftig utnytting av utmarksressursene i Norge - og mange andre fjell-land - som holdt på å dø ut, men som nå er omfattet med gryende ny interesse.

Åshild Dale har publisert populærartikler i en rekke aviser, tidsskrift og TV-program, årbøker, forskningsrapporter (Nordlandsforskning), FAO-rapport med mer.

Hun mottok i 2000 den internasjonale "Prize for Women's Creativity in Rural Life" fra organisasjonen "Women's World Summit Foundation". I 2002 mottok hun "Seterprisen 2002" fra Det Kgl. Selskap for Norges Vel (sammen med ektemannen).

Åshild Dale er bonde på Sunnmøre, har utdanning innen økønomi og reiseliv, og har arbeidet bl.a. innen turistnæringen, Norges Eksportråd og Landslaget for lokalaviser. Hun har arbeidet aktivt med grønne verdier siden 1970.